เลือกหน้า
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2563

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายสมชาย เรืองจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำเพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี...
งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน

งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน

ทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ณ ถนนคนเดิน โดยมีผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ถนนเส้นบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ถนนเส้นบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ถนนเส้นบ้านเด็กดี 2 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อันสาเหตุเนื่องจากฝนตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเดินทางไม่สะดวก...
อบรม pmqa

อบรม pmqa

การอบรม PMQA ภายได้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิสู่ระบบราชการ 4.0 ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กล่าวคือ...