เลือกหน้า
กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการนำครุภัณฑ์และบุคลากรกองช่าง กำจัดวัชพืช ที่กรีดขวางทางน้ำในลำห้วยเสว เพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
โครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ

โครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระบายน้ำตามลำห้วยก่อนลงสู่แม่น้ำชี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิออกเครื่องจักรครุภัณฑ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกค่าน้ำมัน...