เลือกหน้า
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชย   หนังสือที่ระลึก-อปท.-2563 ชัยภูมิ...
กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการนำครุภัณฑ์และบุคลากรกองช่าง กำจัดวัชพืช ที่กรีดขวางทางน้ำในลำห้วยเสว เพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
โครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ

โครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระบายน้ำตามลำห้วยก่อนลงสู่แม่น้ำชี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิออกเครื่องจักรครุภัณฑ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกค่าน้ำมัน...