เลือกหน้า
รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วมเป็นประธาน ให้ฝ่ายนิติการ...
รายงานโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วม ในโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการป.ป.ท....
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกาศ นโยบาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์...
โครงการอบรมสัมมนา การคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมสัมมนา การคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 14-15 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “โครงการอบรมสัมมนา...