เลือกหน้า
เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน                ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป          ณ ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ            ...
เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีการอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เวทีส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรงเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี...
ความร่วมมือของประชาชน

ความร่วมมือของประชาชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ กิจกรรมพัฒนาชุมชนทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ ล้างถนนในชุมชนหนองบ่อเทศบาลเมืองชัยภูมิสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันเทศบาลฯ...
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...