เลือกหน้า
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจ.ชัยภูมิ

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจ.ชัยภูมิ

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจ.ชัยภูมิณห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิวันพุธที่31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 –12.00 น. วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมดําเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ...
เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน                ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป          ณ ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ            ...
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

“ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต และโปร่งใส ”                 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองชัยภูมิ      และ ...
เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีการอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เวทีส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรงเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี...