เลือกหน้า
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ...
ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกาศ นโยบาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการนี้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565 นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วมเป็นประธานในโครงการอบรม สร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...