เลือกหน้า
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้มอบหมายให้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่อง นั้น เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้จัดการประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ...
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ผ่านระบบ e-planNacc สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ผ่านระบบ e-planNacc สำนักงาน ป.ป.ช.

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ให้ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ผ่านระบบ e-planNacc สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.0004/ว0070 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง...
รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลสามัญและ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วมเป็นประธาน ให้ฝ่ายนิติการ...
รายงานโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วม ในโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการป.ป.ท....
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกาศ นโยบาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...