เลือกหน้า
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ไว้กับศูนย์สุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมผู้พามา 1 ท่าน...
การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามนโยบาย ผู้บริหาร นาย ธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ ด้วยการขุดลอกผักตบชวา ตามลำห้วยต่างๆ มาแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงวันนี้และ ก็ยังปฏิบัติงานกันอยู่ให้ครบทุกลำห้วยและสาขา พร้อมด้วย ตามถนน สายหลัก...
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส...
พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเคลื่อนย้ายไปศาลชั่วคราว

พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเคลื่อนย้ายไปศาลชั่วคราว

พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเคลื่อนย้ายไปศาลชั่วคราว —————————————————————– ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันทำความดีพัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันทำความดีพัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

ชาวชัยภูมิร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ——————————————————————- เทศบาลเมืองชัยภูมิ...