เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี...
บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า  ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และรองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563...
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอย

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอย

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรฐานภาครัฐ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต...
พิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

พิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับ ประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...