เลือกหน้า
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 95.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.44 3...
แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ...