เลือกหน้า
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารดาวโหลด – เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ...
สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีวิสัยทัศน์ (Vision) “เทศบาลที่มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ” และค่านิยม คือ “เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีจิตใจแจ่มใส พร้อมให้บริการ ทีมงานสมัครสมาน มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเลิศ” และมีเป้าประสงค์ (Purpose)...
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ด้วยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด...
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล มีการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29...
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปการดำเนินงาน รายยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีพ.ศ....