เลือกหน้า
การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามนโยบาย ผู้บริหาร นาย ธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ ด้วยการขุดลอกผักตบชวา ตามลำห้วยต่างๆ มาแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงวันนี้และ ก็ยังปฏิบัติงานกันอยู่ให้ครบทุกลำห้วยและสาขา พร้อมด้วย ตามถนน สายหลัก...
ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งหมด 5 ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย นโยบายด้านที่ 1 คือ 1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2 ด้วยหินคลุก เกลี่ยตัดเกรดบดอัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดการชำรุด...
ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและอีกหลายสาเหตุ จึงเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการเสียหายและชำรุดเป็นช่วง ๆ...