เลือกหน้า
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561 ข้อ 101/ 1 ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส...
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน และงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ปี64

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน และงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ปี64

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอส่งรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547...
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 540 รายการ

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 540 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 540 รายการ โดยกำหนดราคาประเมินขั้นต่ำ เป็นเงิน 14,742.-บาท (หนิงหมึนสีพันเจ้ดร้อยสิสิบบาทถ้วน)...
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านรายรับ  พบว่า  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร ...

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเทศบาลเมืองชัยภูมิ แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส4-64 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส3-64 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส2-64...