เลือกหน้า
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านรายรับ  พบว่า  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร ...

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเทศบาลเมืองชัยภูมิ แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส4-64 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส3-64 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส2-64...
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบมา จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด...
บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า  ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และรองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563...