เลือกหน้า

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีม : กรณีโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีม : กรณีโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาลงพื้นที่ออกมอบของให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้กับเด็กด้อยโอกาส...
งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๔

งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (๐๔๔) ๘๒๑๙๘๘ , ๘/๖๖๗๓ FAX ; (๐๔๔)๘๒๒๔๘๔ ****************************************************************************** เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง...