เลือกหน้า

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประวัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479...

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา...

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378 สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร  0-4482-1988  กองคลัง โทร 0-4481-1684 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685 กองช่าง โทร ...