เลือกหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  (ศปท. ทม.ชย.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปท. ทม.ชย.)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองชัยภูมิ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย...

คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

คู่มือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการทำงานเทศบาลเมืองชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...