เลือกหน้า

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพิ่มเพื่อน

พฤศจิกายน 26, 2019 / vdoกิจกรรม

Hemodialysis for All by Chaiyaphum community networks.

https://www.youtube....
Read More
พฤศจิกายน 1, 2019 / vdoกิจกรรม

แผนที่นำทาง

https://www.youtube....
Read More

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้กำหนดให้มีเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Intergrity & Transparency Assesment : ITA ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส เพื่อเป็นการร่วมกันชับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมทำแบบประเมินเพื่อแสดงถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ